Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Do korzystania z usług Biblioteki uprawnia ważna karta biblioteczna, którą otrzymać można bezpłatnie w Punkcie Rejestracji Czytelników oraz Artetece.

W celu otrzymania karty bibliotecznej, należy zapisać się do Biblioteki osobiście lub on-line:

aby zapisać się osobiście należy zgłosić się do Punktu Rejestracji Czytelników w budynku głównym Biblioteki lub w Artetece. Zgłaszający się powinien:

-    okazać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz oświadczyć o aktualnym adresie zameldowania; osoby, które nie mają adresu zameldowania, zobowiązane są złożyć oświadczenie o adresie zamieszkania lub adresie do korespondencji;

-    wypełnić i podpisać czytelnie formularz zapisu. Formularz zapisu można pobrać w Punkcie Rejestracji Czytelników, w Artetece lub ze strony internetowej

aby zapisać się on-line:

-    należy wypełnić formularz zapisu dostępny w katalogu INTEGRO (formularz dostępny po wejściu na link ZALOGUJ SIĘ wybraniu opcji ZAREJESTRUJ SIĘ),

-    po dokonaniu rejestracji na podany adres mailowy przesłana zostaje automatyczna informacja z numerem konta bibliotecznego i zasadach dalszego postępowania. W przypadku zapisu on-line osób niepełnoletnich odbiór karty odbywa się po dopełnieniu formalności zgodnie z § 2 pkt. 3 Regulaminu WBP w Krakowie.

Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane na podstawie:

- dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub legitymacji szkolnej oraz pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego na formularzu zapisu do Biblioteki. Rodzic lub opiekun prawny podpisując formularz zapisu okazuje dokument (ze zdjęciem) potwierdzający tożsamość,

- nieletni powyżej 13 roku życia mogą zapisywać się samodzielnie pod warunkiem dostarczenia poręczenia oraz kopii dokumentu tożsamości (do wglądu), o którym mowa powyżej,

- niepełnoletni studenci obcokrajowcy mogą zapisać się na podstawie dokumentu (ze zdjęciem) potwierdzającego tożsamość.

Ze zbiorów Biblioteki można korzystać zaraz po dokonaniu formalności zapisu.