Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Polityka prywatności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie przywiązuje wagę do bezpieczeństwa przetwarzanych danych, m.in. w zakresie zachowania poufności danych osobowych. Zależy nam na tym, aby każdy z Państwa wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Jeżeli są Państwo naszymi czytelnikami, korzystają Państwo w jakikolwiek sposób z naszych usług publicznych lub serwisów  informujemy, że administratorem Państwa danych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, Kraków

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Aby zagwarantować, że Państwa dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub zgłosić nieprawidłowości w przetwarzaniu danych, pisząc na adres e-mail: .

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Państwa dane osobowe nigdy nie są przekazywane, sprzedawane ani wymieniane w celach marketingowych. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Państwu naszych usług publicznych lub do spełnienia naszych obowiązków ustawowych, tj. ochrony zbiorów.

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie jako administrator Państwa danych osobowych zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczenia danych w systemach informatycznych poprzez wdrożenie i zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych i cel ich przetwarzania?

Celem przetwarzania danych jest realizacja usług publicznych świadczonych przez Bibliotekę. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa o bibliotekach oraz ustawa o statystyce publicznej, oraz przepisy wykonawcze. 

Jaki jest czas przetwarzania danych osobowych?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Jakie mają Państwa prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną  w Krakowie danych osobowych mogą Państwo zwrócić się do nas z wnioskami o:

- udzielenie informacji o przetwarzanych danych,

- wydanie kopii przetwarzanych danych,

- niezwłoczne sprostowania nieprawidłowych danych,

- uzupełnienie niekompletnych danych osobowych,

- ograniczenie przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,

- niezwłoczne usunięcie danych bezpodstawnie przetwarzanych,

- przeniesienie danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie lub umowie i odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się pisemnie z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Mają też Państwo prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeśli, Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Aktualizacja Polityki prywatności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie:

Jeśli w przyszłości zajdzie konieczność aktualizacji zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej.