Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Procedura rekrutacji pracowników w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie

Koordynator: Właściwy pracownik Działu Administracji

Uczestnicy: Dyrektor, kierujący komórkami organizacyjnymi, właściwymi dla danego stanowiska pracy

Cel: ustalenie zasad zatrudniania pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, predyspozycjach, zapewniających prawidłową realizację zadań biblioteki, w oparciu o przejrzyste kryteria oraz zagwarantowanie równego dostępu do miejsc pracy.

PRZEBIEG PROCESU

INFORMACJE OGÓLNE

1. Nabór pracowników przeprowadzany jest w przypadku wystąpienia wakatu na istniejącym stanowisku lub w przypadku utworzenia nowego stanowiska.

2. Dokumenty aplikacyjne składane przez kandydatów powinny być opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

3. Każdy składający aplikacje ma prawo do wycofania swoich dokumentów w każdym momencie.

4. W przypadku nawiązania stosunku pracy dane osobowe kandydata uzyskane w procesie rekrutacji będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika Administratora. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu naboru.

POSZUKIWANIE KANDYDATÓW POPRZEZ OGŁOSZENIE NABORU

5. W przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia naboru, kierujący komórkami organizacyjnymi przesyłają do Dyrektora informację o konieczności przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko lub konieczności utworzenia nowego stanowiska pracy.

6. W sytuacji konieczności utworzenia nowego stanowiska pracy niezbędne jest przeprowadzenie analizy finansowej skutków zwiększenia zatrudnienia.

7. Po uzyskaniu zgody na przeprowadzenie naboru od Dyrektora kierujący komórkami organizacyjnymi właściwymi dla danego stanowiska tworzą opis stanowiska pracy zawierający:

 • charakterystykę zadań realizowanych na danym stanowisku,
 • opis wymagań względem kandydata w zakresie wykształcenia, niezbędnej wiedzy specjalistycznej, umiejętności itp.,
 • wykaz pożądanych cech osobowościowych.

Tak przygotowany opis przesyłają do akceptacji Dyrektora.

8. Po uzyskaniu akceptacji dyrektora, opis przesyłany jest do właściwego pracownika Działu Administracji celem sporządzenia ogłoszenia rekrutacyjnego.

9. Ogłoszenie rekrutacyjne zawiera min takie informacje jak:

 • nazwę i adres Biblioteki,
 • nazwę stanowiska pracy,
 • wskazanie zakresu zadań wykonywanych na danym stanowisku,
 • określenie wymiaru czasu pracy,
 • wymagania względem kandydatów w zakresie wykształcenia, niezbędnej wiedzy specjalistycznej, umiejętności a także cech osobowościowych,
 • informację o wymaganych dokumentach aplikacyjnych,
 • formę, sposób i termin składania dokumentów aplikacyjnych,
 • formułę zgody na przetwarzanie danych osobowych.Ogłoszenia rekrutacyjne obligatoryjnie publikowane są na stronie internetowej WBP w Krakowie www.rajska.info.

10. Ogłoszenia dodatkowo mogą być publikowane również na stronie podmiotowej BIP, lub poprzez umieszczenie informacji w poszczególnych agendach lub na funpag’u biblioteki. Sposób publikacji każdorazowo ustalany jest indywidualnie ze względu na charakter stanowiska na które prowadzona jest rekrutacja, tak aby najskuteczniej dotrzeć do jak największej liczby pożądanych odbiorców. Ogłoszenie może zostać udostępnione również w inny sposób np. w Urzędach Pracy lub w prasie, lub w specjalistycznych portalach itp.

11. Po upływie terminu składania dokumentów aplikacyjnych, właściwy pracownik Działu Administracji dokonuje oceny formalnej zgłoszeń. Aplikacje nie spełniające wymogów formalnych są odrzucane i nie biorą udziału w dalszej rekrutacji.

12. Aplikacje spełniające wymogi formalne przekazywane są kierującym komórkami do których prowadzony jest nabór (kierownik, koordynator), którzy dokonują oceny kandydatów. Wybrane w tym procesie aplikacje przekazywane są do akceptacji Dyrektora.

13. Osoby, których aplikacje zostały ocenione najwyżej zostają zaproszone do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

14. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną w skład której wchodzą:

 • Dyrektor – przewodniczący,
 • Kierownik Działu Administracji,
 • Kierownik Działu do którego prowadzony jest nabór,
 • Koordynator Zespołu do którego prowadzony jest nabór (jeśli ma zastosowanie).

15. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor może upoważnić innego pracownika do przewodniczenia komisji rekrutacyjnej.

16. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzane w szczególności są: wiedza, predyspozycje i umiejętności kandydata.

PODJĘCIE DECYZJI O ZATRUDNIENIU

17. Dyrektor WBP w Krakowie po zapoznaniu się z opinią pozostałych członków komisji podejmuje decyzję o zatrudnieniu kandydata, który został najwyżej oceniony na podstawie przedstawionych dokumentów oraz odbytej rozmowy kwalifikacyjnej.

18. Właściwy pracownik Działu Administracji informuje kandydatów o decyzji Dyrektora, również negatywnej.

19. W sytuacji kiedy wybrany kandydat nie zdecyduje się na podjęcie zatrudnienia, propozycja zatrudnienia składana jest kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi.

20. Z przebiegu naboru sporządza się protokół.

INNE DOPUSZCZALNE SPOSOBY NABORU

Zatrudnienie pracownika na wolne stanowisko z pominięciem powyżej procedury będzie miało miejsce w następujących przypadkach:

Awans wewnętrzny

21. Niniejsza procedura nie wyklucza drogi awansu wewnętrznego. Jeżeli istnieje możliwość zatrudnienia na danym wolnym stanowisku pracy osoby wyłonionej w drodze awansu wewnętrznego, jest ona priorytetowo rozpatrywana przez Dyrektora WBP w Krakowie.

22. Szczegóły reguluje procedura naboru wewnętrznego przyjęta Zarządzeniem nr 36/2017 z dnia 27.06.2017 r.

Zatrudnienie stażysty

23. W sytuacji kiedy konieczność przeprowadzenia naboru zbiega się z kończącym się okresem stażu Dyrektor może podjąć decyzję o zatrudnieniu na wolne stanowisko stażysty.

24. W tym celu konieczne jest złożenie przez stażystę pisma z prośbą o możliwość zatrudnienia na wolnym stanowisku.

25. Dyrektor podejmuję decyzję o zatrudnieniu po zasięgnięciu opinii o stażyście kierownika działu i koordynatora zespołu, w którym odbywał się staż a także opinii kierownika działu i koordynatora zespołu, do którego prowadzony jest nabór.

26. Kierownik działu i/lub koordynator zespołu, do którego prowadzony jest nabór wydaje opinię o stażyście na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej ze stażystą.

27. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzane w szczególności są: wiedza, predyspozycje i umiejętności kandydata w odniesieniu do wymagań przygotowanego, zgodnie z pkt 7 procedury, opisu stanowiska pracy.

28. Z przeprowadzonej rozmowy sporządza się opinię o stażyście.

Ponowne zatrudnienie tego samego pracownika na tym samym stanowisku

29. W sytuacji kiedy o zatrudnienie na wolne stanowisko ubiega się osoba, która już kiedyś była zatrudniona w WBP w Krakowie i pracowała na tym samym stanowisku Dyrektor może podjąć decyzję o zatrudnieniu tej osoby.

30. W tym celu konieczne jest złożenie przez osobę ubiegającą się o ponowne zatrudnienie pisma z prośbą o możliwość zatrudnienia na wolnym stanowisku.

31. Dyrektor podejmuję decyzję po zasięgnięciu opinii kierownika działu i koordynatora zespołu w którym pracownik był zatrudniony.

32. Kierownik działu i/lub koordynator zespołu, do którego prowadzony jest nabór wydaje opinię o osobie ubiegającej się o zatrudnienie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z tą osobą.

33. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzane są: wiedza, predyspozycje i umiejętności kandydata w odniesieniu do wymagań przygotowanego, zgodnie z pkt 7 procedury, opisu stanowiska pracy. Podczas rozmowy szczególną uwagę należy zwrócić na to czy pracownik nie utracił dotychczasowych kwalifikacji.

34. Z przeprowadzonej rozmowy sporządza się opinię.