Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, że:

 Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, 31-124 Kraków, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury nr 6/99, NIP 676-10-86-811, REGON 000 278 155.

Dane Inspektora Ochrony Danych

Wyznaczona Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: .,

Cele przetwarzania

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia WBP w Krakowie poprzez monitoring wizyjny,
  • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
  • w odniesieniu do katalogu danych zawartych w art. 221 Kodeksu Pracy - ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy, zgodnie z 6 ust. 1 lit. c) RODO
  • w odniesieniu do dodatkowych danych - wyrażona przez Panią /Pana zgoda – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Dobrowolność podania danych       

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa jest obligatoryjne; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procedury rekrutacji.

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych dodatkowych danych, innych niż wymagane przepisami prawa, przetwarzamy je na podstawie Pani/Pana zgody. Jeśli zatem nie wyraża Pani/Pan zgody na przetwarzanie przez nas dodatkowych danych, innych niż wymagane przepisami prawa, prosimy nie umieszczać ich w dokumentach aplikacyjnych.

Okres przechowywania danych

  • Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, a następnie będą one niezwłocznie usuwane.
  • W przypadku nawiązania stosunku pracy dane osobowe kandydata uzyskane w procesie rekrutacji będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika Administratora.

Prawo dostępu do danych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ( w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do wniesienia skargi

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Przekazywanie danych do Państw trzecich

Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej,

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.