Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Regulamin Imprez

(tekst ujednolicony)

Regulamin Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (tekst ujednolicony) (Przyjęty Zarządzeniem nr 62/2018 Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Imprez Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.)

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie, (zwaną dalej Organizatorem). Siedziba Organizatora: 31-124 Kraków, ul. Rajska 1.
 2. Przez imprezę rozumie się wykłady otwarte, szkolenia, zajęcia, warsztaty, konkursy oraz spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.
 3. Udział dzieci i młodzieży do ukończenia 16. roku życia w wybranych imprezach możliwy jest za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania do odwołania.
 5. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 2 Zasady uczestnictwa
 1. Zasady uczestnictwa określane są każdorazowo w informacji o imprezie.
 2. Wszyscy uczestnicy imprez organizowanych przez Organizatora i przebywający na terenie, gdzie odbywają się zajęcia w ramach imprezy, zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, przestrzegania obowiązującego na danym terenie porządku oraz postępowania zgodnie z poleceniami wydawanymi przez przedstawiciela Organizatora podczas imprezy.

 

§ 3 Zmiany organizacyjne imprezy
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian organizacyjnych w imprezie, w tym jej odwołania, bez podania przyczyny.
 2. Informacja dotycząca zmian organizacyjnych umieszczona zostanie na stronach internetowych Organizatora lub/i przesyłana w sposób określony w informacji o imprezie.
 § 4 Opłaty za imprezy i warunki płatności
 1. Imprezy są bezpłatne.
 § 5 Ochrona wizerunku
 1. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych.
 2. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w związku ze swoim udziałem w imprezie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu, zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 § 6 Ochrona danych osobowych
 1. W przypadku imprezy, w której podanie danych osobowych, w tym wizerunku osoby, jest dobrowolne, ale  niezbędne do uczestnictwa w niej - dane osobowe przetwarzane w związku z jej realizacją podlegają ochronie na podstawie i zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, z siedzibą przy ul. Rajskiej 1, 31-124 Kraków.
 3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych; e-mail: .
 4. Organizator przetwarza podane przez uczestnika dane osobowe w formularzu zapisu na imprezę w celach: informacyjno-promocyjnych, statystycznych, w zakresie związanym z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem imprezy oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, z zastrzeżeniem cz. V pkt. 1 i 2.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w cz. VI pkt. 4, dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi, np. operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne.
 6. Dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji przedsięwzięcia i jego rozliczenia, a po jego zakończeniu będą archiwizowane przez okres przewidziany przepisami prawa – jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przez czas realizacji czynności zgodnych z udzieloną zgodą, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody.
 § 7 Odpowiedzialność
 1. Organizator zastrzega, że osoby chcące fotografować/filmować wydarzenie winny uzyskać zgody osób fotografowanych/filmowanych we własnym zakresie.
 2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych - osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienie sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.
 4. W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 § 8 Postanowienia końcowe
 1. Skargi i wnioski uczestnicy imprez mogą zgłaszać w siedzibie Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Regulaminu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.
 3. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie zostaną opublikowane na stronie  info.pl.